เปิดโอกาสให้งานมาเจอคุณ

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้รับบริการและผู้ใช้งานยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่บริษัทฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ โกรวิ่ง เจแปน ทีเอช จำกัด(“ผู้ให้บริการ”) จัดบริการผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งผู้รับบริการและผู้ใช้งานตกลงยินยอมว่าการใช้เนื้อหาข้อมูลหรือบริการต่างๆในเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ การใช้เว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับของผู้ใช้งานและผู้รับบริการต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นด้วย

คำนิยาม

"บริการ"

ไม่หมายความรวมถึง การจัดการในลักษณะเป็นตัวแทน หรือนายหน้าจัดหางาน

"เว็บไซด์"

หมายความถึง https://job-loto.com

"ผู้รับบริการ"

หมายความถึง นิติบุคคล ผู้ลงข้อมูลสำหรับการรับสมัครงาน

"ผู้ใช้งาน"

หมายความถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการ

1. วัตถุประสงค์
ผู้ให้บริการ ตกลงให้บริการต่าง ๆ ที่ แสดงผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ต่อผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการตกลงชำระค่าตอบแทนการให้บริการ
2. ค่าบริการ
รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการให้บริการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการเว็บไซด์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
3. เงื่อนไขการใช้บริการ
ผู้ใช้งานจะใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการมองหาการจ้างงาน

3.1 การสมัครสมาชิก

ผู้รับบริการต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆในรูปแบบการสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการและสมาชิกผู้สมัครงานท่านใดให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการทันที โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้งาน ตกลงดูแลรักษาชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ด้วยความระมัดระวัง และจะไม่เปิดเผยทั้งชื่อและรหัสนั้นต่อบุคคลอื่นใด ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการดำรงไว้ซึ่งความลับ การดูแลรักษาให้ปลอดภัย และความปลอดภัยของชื่อลงบันทึกเข้าใช้และรหัสผ่านนั้น และจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบโดยทันทีถึงการใช้ชื่อและรหัสดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.2 ความรับผิดต่อข้อความ และการระงับการให้บริการ

ผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาและสาระในข้อความต่างๆของตน และ/หรือในเว็บเพจที่ตนโพสต์ (post) บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบออก หรือ เรียบเรียงแก้ไข หรือกำหนดให้มีการเอาออกไป หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อความใด หรือเว็บเพจใด ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร หรือ ยุติ หรือระงับ การเข้าสู่ หรือการใช้งานเว็บไซต์ของผู้รับบริการ และ/หรือ ยุติ หรือระงับ บริการที่เสนอให้บน หรือ ผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ตามข้อตกลงของการให้บริการดังกล่าวระหว่างผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยไม่มีภาระค่าสินไหมทดแทนใดที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้รับบริการ หรือ โดยไม่มีสิทธิไล่เบี้ยใดที่ผู้รับบริการจะเรียกร้องได้ หากเกิดกรณีตามข้อ 3.2 ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 ข้อสงวน

ผู้ให้บริการยังสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือกำหนดค่าเรียกเก็บใหม่ หรือ ค่าธรรมเนียมใหม่เป็นครั้งคราว ตามที่ผู้ให้บริการ พิจารณาว่าเหมาะสม ในกรณีที่ผู้รับบริการรายใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด หรือ เงินเรียกเก็บอื่นใด ที่ครบกำหนดต้องชำระแก่ผู้ให้บริการ

3.4 การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ใช้งานตกลงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่ผู้รับบริการ และ/หรือ ผู้ให้บริการ โดยการตัดสินใจของตนเมื่อผู้ใช้งานสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในตำแหน่งงานว่างที่ประกาศลงหรือผ่านเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำส่ง อัพโหลด หรือ โพสต์(post)เรซูเม่(resume)บนเว็บไซต์ การนำส่ง อัปโหลด (upload) หรือ โพสต์(post)เรซูเม่ (resume)ของตนโดยผู้หางานบนเว็บไซต์ของเรา เป็นการที่ผู้ใช้งานให้อำนาจผู้ให้บริการในการจัดเก็บเรซูเม่(resume) ของผู้ใช้งาน รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ (“ฐานข้อมูล“)

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการ ความรับผิดต่างๆจากการกระทำใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
5. ความรับผิด
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการสอดส่องดูแลเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ว่าเวลาใด แต่ไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องกระทำการดังกล่าว
ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในประการใดก็ตามต่อสาระใดบนเว็บไซต์ ที่ไม่ได้โพสต์(post)โดย ผู้ให้บริการ หรือในกรณีที่ผู้ให้บริการได้โพสต์(post)แทนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานทุกรายรับทราบและตกลงว่าตนมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับ รูปแบบ (form) เนื้อหา และความถูกต้องแม่นยำของเรซูเม่(resume) สารสนเทศ ข้อมูล การโฆษณา เว็บเพจ และ/หรือ สาระใด ๆ ที่ตนได้ยื่นต่อผู้ให้บริการ หรือ ที่ตนได้โพสต์(post)บน หรือ ผ่านเว็บไซต์ของเรา ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าเรซูเม่(resume) สารสนเทศ ข้อมูล การโฆษณา หรือเว็บเพจ ใด ๆ จะได้รับการพิจารณาโดยจำนวนผู้ใช้งานที่มีปริมาณเฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ใช้งานเฉพาะเจาะจงรายใด หรือจะเป็นผลให้ประสบความสำเร็จในการคัดเลือกเข้าทำงาน
ผู้ให้บริการ ไม่ว่าโดยวิถีทางใดก็ตาม จะไม่ถือว่าเป็นตัวแทน ทั้งของผู้รับบริการ หรือ ผู้ใช้งานในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานใดของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการ ไม่ว่าโดยวิถีทางใด จะไม่รับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่กระทำโดยบุคคลฝ่ายใด ที่มองหา หรือโพสต์(post)ตำแหน่งงานบนเว็บไซต์ หรือ ของบุคคลฝ่ายใดที่ตอบรับต่อการโพสต์(post)โฆษณาบนเว็บไซต์
6.การตกลงรับภัย
ผู้ใช้งานทุกรายที่ใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการและการเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรับภัยความเสี่ยง ทั้งหมดด้วยตนเอง ผู้ใช้งานทุกรายจะรับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารของตนและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดตามมาจากกิจกรรมของตนบนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการไม่ได้รับรองหรือประกันความเป็นจริง ความถูกต้องหรือ ความน่าเชื่อถือของการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่โพสต์(post) โดยผู้ใช้งานอื่น หรือ เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ของผู้ใช้งาน ความมั่นใจใด ๆ ที่ผู้ใช้งานมีต่อสาระที่โพสต์(post)โดยผู้ใช้งานอื่นถือเป็นการรับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการขับไล่ผู้ใช้งานรายใดก็ตามจากเว็บไซต์ รวมถึงการห้ามการเข้าสู่เว็บไซต์ เมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือ ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งยังสงวนสิทธิ์ในการลบสาระที่หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องบอกกล่าว และ/หรือ ได้รับความเห็นชอบใด ๆ
7. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอาจแสดงลิงก์(link)ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นไป เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และในฐานะเครื่องมือนำทางบนอินเทอร์เน็ต (Internet navigation tools) ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามที่ลิงก์(link)กับเว็บไซต์ หรือ ลิงก์ (link)อื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น หรือต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการทำให้เนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจุบัน และไม่ขอรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของสาระในเว็บไซต์ดังกล่าว
ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ในลักษณะใดที่เกิดขึ้น จาก หรือ เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น นอกจากนี้ ข้อมูลใด ๆ หรือสาระที่โพสต์(post)บนเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานอาจมองเห็นได้โดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์อื่นที่ลิงก์(link)กับเว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่เหมาะสมใด ๆ โดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์อื่นเป็นบุคคลที่สาม ที่ผู้ให้บริการ สำหรับข้อมูลใดหรือสาระใดที่โพสต์(post)บนเว็บไซต์
8. ค่าเสียหาย
ผู้ใช้งานทุกรายตกลงที่จะชดเชยและชดใช้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต แก่ผู้ให้บริการ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ทนาย ผู้อยู่ใ นตำแหน่งก่อนหน้า ผู้สืบทอด และ ผู้รับสิทธิ์ ต่อ ข้อเรียกร้องสิทธิ คดีความ การทวงถาม ความเสียหาย ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี โดยการชดเชยอย่างเต็มที่) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งาน การชดเชยค่าเสียหายนี้จะเป็นส่วนเพิ่มจากภาระผูกพันอื่นทั้งปวงของผู้ใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และไม่เป็นการลบล้างสิทธิอื่นใด หรือต่อการแก้ไขความเสียหายใด ๆ ภายใต้กฎหมาย
9. ข้อสงวนสิทธิ์
ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต ผู้ให้บริการและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทน ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ทั้งในกรณีใด ๆ และในลักษณะใด ๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้งานรายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ข้อผิดพลาด หรือ การตกหล่นในเนื้อหาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือ การตัดออก ความไม่ถูกต้อง หรือการล่าช้าในการจัดส่ง หรือการสูญหายของเนื้อหา สาระใด ๆ ที่ได้อัพโหลด หรือส่งผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
10. ข้อตกลงของผู้รับบริการกับผู้ใช้งาน
การติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินการทางธุรกิจของผู้ใช้งาน หรือ การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมที่จัดขึ้นโดยผู้รับบริการที่ผู้ใช้งานพบจาก หรือผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ รวมทั้งการชำระเงิน และการจัดส่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และ ข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำการโดยลำพังระหว่างผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายในประเภทใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวนั้น หรือเป็นผลจากการปรากฏของผู้รับบริการในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือ สืบเนื่องจากความถูกต้องแม่นยำ หรือ จริงแท้ของสารสนเทศ หรือข้อมูลที่โพสต์(post)โดยผู้รับบริการ
11. ข้อจำกัดความรับผิด
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ความรับผิดโดยรวมของผู้ให้บริการ ต่อผู้ใช้งานใดสำหรับข้อเรียกร้องสิทธิทั้งปวงที่เกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ การใช้บริการของผู้ใช้งาน ของผู้ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจะจำกัดเฉพาะแค่ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการได้รับไว้ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่เป็นเหตุให้เกิดข้อเรียกร้องสิทธินั้น
12. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ข้อมูลสารสนเทศใดที่ผู้ใช้งานนำเสนอ ไม่ถูกต้องเป็นจริง ละเมิดกฎหมายใด หรือ มีองค์ประกอบที่ไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการจะยกเลิกบัญชี และสมาชิกภาพของผู้ใช้งานนั้นทันทีโดยไม่บอกกล่าว และ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควร เหมาะสม หรือจำเป็น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การดำเนินคดีกับผู้ใช้งานผู้นั้น ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาที่จะยุติ หรือระงับบัญชีของผู้ใช้งานรายใดโดยทันที หรือยุติ หรือระงับการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราทันทีโดยไม่บอกกล่าว

ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีความเห็นว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด และโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ แต่เพียงฝ่ายเดียว จะดำเนินการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เหมาะสม หรือจำเป็น รวมทั้งลบสาระที่หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม
ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ดำเนินสิทธิภายใต้ข้อนี้ การไม่ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์
13. การปรับปรุงเว็บไซด์
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือจำกัด (a) การเข้าสู่เว็บไซต์ หรือบางส่วนของเว็บไซต์ ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือ (b) ทั้งหมดหรือ ส่วนใดของเว็บไซต์ และบริการที่เสนอให้ในเว็บไซต์ โดยการบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าว ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือจำกัดดังกล่าว
14. มาตรการความปลอดภัย
ผู้ให้บริการ จะใช้ความพยายามตามสมควรแห่งเหตุผลที่จะทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และ/หรือ ผู้รับจ้างใช้ความระมัดระวังและ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้หางานส่งมาให้ และการเข้าสู่ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคลากรเหล่านั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อเท็จจริงที่ “จำเป็นต้องรู้” และ “จำเป็นต้องใช้” ผู้ให้บริการ จะใช้ความพยายามตามสมคsวรแห่งเหตุผลที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานจากการเข้าสู่ข้อมูล และ จากการประมวลผลข้อมูล หรือการลบข้อมูลนั้นออก โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ด้วยเหตุบังเอิญ
15. การบังคับใช้กฎหมายและเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และข้อพิพาทใด หรือกรณีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือ ข้อเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ รวมถึง คำถามใด ๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การละเมิด หรือ การสิ้นสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ต้องระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยและศาลอนุญาโตตุลาการ ตามที่มีผลบังคับในปัจจุบัน
16. เหตุสุดวิสัย
โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิตามบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ในการจำกัดภาระความรับผิดหรือไม่รับความรับผิด ผู้ให้บริการไม่มีความผิดต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลโดยทางตรง หรือ ทางอ้อมจากสาเหตุที่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่น การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน จลาจล การต่อต้าน การก่อความไม่สงบ การขาดแคลนแรงงาน หรือวัตถุดิบ ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ระเบิด เหตุสุดวิสัยตามธรรมชาติ สงคราม การดำเนินการของรัฐบาล คำสั่งศาลทั้งในประเทศหรือต่างประเทศและการไม่ดำเนินการของบุคคลที่สาม
17. ข้อตกลงที่สมบูรณ์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้บริการเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดยผู้ใช้งาน และจะทดแทน และแทนที่การติดต่อ (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูด) การปรึกษาหารือ จดหมาย และสัญญา อื่นๆทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
18. ความเป็นโมฆะเพียงบางส่วน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน และความสมบูรณ์ของบทบัญญัติในแต่ละข้อจะไม่มีผลกระทบถ้าบทบัญญัติข้ออื่นใดเป็นโมฆะ ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ข้อใดไม่ชอบหรือจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเว็บไซต์ จะยังคงมีผลสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้ และ จะมีการใส่บทบัญญัติเพิ่มเติมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ บทหนึ่งหรือมากกว่านั้น ในเงื่อนไขทำนองเดียวกันแต่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ หรือสามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เพื่อแทนที่บทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้
19. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์ ก็จะบอกกล่าวโดยการประกาศเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปบนเว็บไซต์ของเรา

Terms and Conditions

Service Subscriber and User agree and accept all terms and conditions of this website which Hospitality and Growing Japan TH Co.,Ltd. (“Service Provider”) provides the service via the website. Service Subscriber and User are bind with the terms and conditions hereinafter when use the information or data or various services on this website. To continue using of service on this website means Service Subscriber and User accept and agree with any amendment may have.

Definition

"Service"

the term does not include being the agent or recruiter.

"Website"

reference https://job-loto.com

"Service Subscriber"

means the corporate person who put in job details content.

"User"

means the ordinary person who subscribed as the membership.

1. Objective
The Service Provider agrees to provide various service features on the Service Provider’s website for the Service Subscriber and the Service Subscriber agrees to compensate the Service Provider for such service.
2. Compensation
The rate of compensation for service shall be as appear on the Appendix 1 The User can use the service features without paying compensation.
3. Terms of Service
The User shall only use the service provided by the Service Provider only for the purpose of looking for job and within the law.

3.1 Member Application

The Service Subscriber shall input all correct information required for the member application. If it was found that any operator and any member had given incomplete/false information, the Service Provider reserved the rights to suspend and terminate the service provided to the Service Subscriber immediately without notice in advance. Service Provider also reserves the rights not to return any received money under such circumstances.
The User agrees to keep login name and password with care and shall not disclose their login name or password to anyone. The User agrees to be solely responsible for the non-disclosure of confidential information, safe keeping, and security of that login and password and they shall notify the Service Provider immediately of unauthorized use of such login and password.

3.2 Liability of Content and Service Suspension

The Service Subscriber shall be solely liable for their content and/or post in the Service Provider’s website. The Service Provider reserve the rights to delete, edit, remove, or change the content or any part on webpage at its discretion, or it may terminate or suspend the access to and/or the use of website, and/or to terminate and suspend the service provided by and or website of the Service Provider under the service agreement between the Service Provider and Service Subscriber whereby the Service Subscriber shall not be entitled to any rights to make claim against the Service Provider for compensation. Shall the occurrence that fall into clause 3.2 happened, the Service Provider reserves the rights not to return any received money.

3.3 Rights Reserved

The Service Provider reserves the rights to change the compensation rate for service or issue new rate of service from time to time at the discretion of the Service Provider in the event that any Service Subscriber did not pay any service compensation or other custom fee and charges, or other collectible money that is payable to the Service Provider.

3.4 Disclosure of Information

The User agrees to disclose personal information to the Service Subscriber and/or Service Provider at their own decision in order to apply for the opening position announced or posted on/via website.
When the User uses our website with intent to send, upload, or post resume, such action by the user shall be deemed as the authorization for the Service Provider to store such User’s resume. This also includes information media and other information kept in the data base of the Service Provider (“Database”)

4. Intellectual Property
Unless provided otherwise, the rights to the intellectual property on this website belongs to the Service Provider. Any liability from any action shall be in accordance with intellectual property law.
5. Liability
The Service Provider reserves the rights to monitor and control the content on this website at any time but shall not be liable to perform so. The Service Provider shall not be liable for any content on its website that is not posted by Service Provider or in the event that it post for the User. All users acknowledges that they are fully liable for the form of content and the accuracy of their resume, information media, information, advertisement, webpage, and/or any content that was submitted to the Service Provider or posted on the website by them. Service Provider does not guarantee that the resume, information media, information, advertisement, webpage, and/or any content will be seen and considered by any number of user or which user in particular, or that it will result in the success of being selected for employment. The Service Provider, under any circumstances, shall not be constituted as being the agent of the Service Subscriber or User on matters pertaining to the use of website. The Service Provider, under any circumstances, shall not be liable for any decision whether that decision is due to any reason or action of any party that is looking for or post the position on website or of any party that reply to the advertising post on the website.
6. Risk Acceptance
Any user of the Service Provider’s website and those accessed to other website by the Service Provider’s website shall do so at their own risk. All users are liable for their communication and liable to all consequence that occurs from their activity on website. The Service Provider does not guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any communication posted by other user or any user’s comment. Any trust to the content posted by other user shall be given so at their own risk. The Service Provider reserves the rights to expel any user from the website, including prohibiting from accessing the website whenever the User breach the terms and condition of the website and/or breach the rules of law and regulations. Service Provider also reserve the rights to delete libel, illegal, discord promoting, and/or inappropriate content at the Service Provider’s discretion and without notice and/or pending for approval or consent.
7. Link to Other Website
The Service Provider’s website may feature link to other third party’s website. Such feature/doing is only to provide the convenience of the user as internet navigation tools. The Service Provider will not be liable for the content of other website that was linked to by the Service Provider’s website; any other link appeared on other website, for any changes or update of such website, and the reliability and truthfulness of their content. The Service Provider will not be liable for any loss or damages occurred from or in relation to the use of service or the content of third party’s website.
8. Indemnification
All users agree to indemnify and compensate to the full extent of the law the Service Provider, their affiliates, staff, director, employee, agent, owner, partner, representative, shareholder, attorney, predecessor, successor, and licensee for the claim, legal case, demand, liability, loss, damage, cost and expense (including professional fee spent in the legal process) as occurred subsequently or in relation to the use or inability to use the Service Provider’s website, or the content on the Service Provider’s website, or the breach of the terms and condition of website by the user. This indemnification is addition liability of the User under the terms and condition of the website and shall not prejudice other rights and remedy entitled to under the extent of law.
9. Reserved Rights
Under the fullest extent of the law, the service provider, their affiliates, staff, director, employee, and agent will not be liable to any damages under any circumstances and for which ever type which were caused by any user whether directly or indirectly or inrelation to inability to use website which includes but not limited to mistake, incompletion of content on website, deletion, incorrection, and delay in delivery, loss of information and other content uploaded to the service provider's website.
10. Service Subscriber and User agreement
Any communication or undertaking of the user or the participation of the promotion activity arranged by the Service Subscriber that was found by/or made contact via the Service Provider’s website, including payment and delivery of related goods and service and their terms, conditions, warranty and any guarantee related to such activity, those undertakings are done between the Service Subscriber and User exclusively to the Service Provider. Service Provider will not be liable to any loss or damage of any kind that may occur from any of such undertaking, nor shall any could be construed as the result of the use of Service Provider’s website or due to the correction, accuracy, or truthfulness of the information media or post by the Service Subscriber.
11. Limitation to Liability
Under the governing law in effect, the overall liability of the Service Provider to any user for any claim that occur as a result of or in relation to the use of Service Provider’s service and their website shall be limited to the amount of compensation rate received in relation to the service that the claim had arisen out of.
12. Termination of Agreement
In the event that any information the user submitted is falsify, illegal, or contain inappropriate content, the Service Provider will terminate the account and membership of that user without prior notification and the Service Provider reserves the rights to take action as it sees fit or necessary, including but not limited to taking legal action against such user. The Service Provider reserves the rights at all time to suspend or terminate any account of any user immediately or prohibit access to the website without prior notice. In the event that the Service Provider be of opinion that the user had breached the terms and condition of the website or any law, Service Provider may take further action as it sees fit at its discretion including the deletion of content which is libel, illegal, promoting discord, or inappropriate. Service Provider not exercising such rights will not be constituted as the waiver of such rights.
13. Website Improvements
The Service Provider reserves the rights at all time and from time to time to amend, change, suspend, terminate, or limit the following;
(a) The access to the website or its parts, whether temporarily or permanently.
(b) The entirety or parts and service offered on the website without prior notice. The Service Provider will not be liable for the user or third party for such amend, change, suspend, terminate, and limitation
14. Security Measure
The Service Provider, with reasonable exhaustion, shall ensure that its staff, director, employee, agent, and/or contractor shall work with care, check and analyze the management of the personal information submitted, and input into the processing of personal information on the basis of fact that is required to be “known” and “used”. The Service Provider shall exhaust measure to reasonable extent to protect the personal information from unauthorized/accidental access, processing, and deletion.
15. Governing Law and Jurisdiction
The terms and conditions of website and any dispute arises out of or in relation to the website shall be governed by the law of Thailand. At the discretion of the Service Provider, any dispute, argument, demand of rights that arises from or in relation to the terms and conditions of website, including any question regarding the survivability, completion, incompletion, breach, and ending of terms and conditions, they shall be sorted by the Arbitration under the regulation of Thai Arbitration and Court presently effective.
16. Force Majeure
Without prejudice to the terms and conditions pertaining to the limitation of liability, the Service Provider will not be liable for the tardiness or inability to perform action which is directly or indirectly a subsequent to incident beyond control which includes but not limited to the failure of internet connection, electricity, computer failure, communication system failure, strikes, protest, lack of man power and resource, fire, flood, storm, explosion, and force majeure, war, governmental action, court’s order whether in Thailand or foreign countries, and the inaction of third party.
17. Entire Agreement
Terms and conditions of website shall constitute the entire agreement between the Service Provider and User pertaining to the use of Service Provider’s website by the user, and shall replace all communications (whether in writing or verbal) consulting, letter, contract, and any other form that pertaining to the main content of this agreement prior to this agreement.
18. Severability
Any term and condition of website is effective in their own separately and the entirety of each provision will not affect the other is any of the part happened to be invalid. In the event that any of its content or part of the terms and conditions of website become illegal, invalid, or unenforceable, the remaining provision of the terms and conditions of the website shall be fully effective, enforceable, and there shall be addition of provision to be a part of the terms and conditions of the website that pertain similar subject but is now legal, valid, and enforceable under the current law of the time to remedy the illegal, invalid, or unenforceable part.
19. Amendment of Condition
The Service Provider may change the terms and condition of the website at any time. Shall there be an amendment to the terms and conditions, the change will be announced on the website.

Loading